vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

Passend onderwijs

Sinds 01-08-2014 is de wet op Passend Onderwijs in werking. De wet dient ervoor te zorgen dat alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek vinden in het onderwijs. Met de invoering van de wet komt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een goede plek voor een kind bij de school te liggen.

Passend Onderwijs heeft de volgende uitgangspunten:

  • Meer maatwerk voor leerlingen
  • Betere samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs
  • Meer mogelijkheden voor scholen en samenwerkingsverbanden om eigen keuzen te maken

In het kader van Passend Onderwijs maakt de SKPO deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (3007). Dit samenwerkingsverband coördineert in Eindhoven, Best, Son en Breugel de samenwerking tussen scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO).

Op de website van het samenwerkingsverband, www.po-eindhoven.nl,  vindt u informatie over passend onderwijs in onze regio en de aangesloten schoolbesturen en scholen.

Indien een leerling  vraagt om een plaats binnen het speciaal (basis) onderwijs, dan is daar een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig (TLV). De TLV wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Vooraf aan de aanvraag, hebben er triadegesprekken plaatsgevonden tussen de verwijzende school of instelling, de ontvangende school en de ouders. Doel van dit gesprek is om met elkaar de duur en de inhoud van de toelaatbaarheidsverklaring te bepalen.  Indien alle drie de partijen samen met twee deskundigen,  inhoudelijk akkoord zijn, kan de TLV aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband. De coördinator van het samenwerkingsverband toetst de aanvraag procedureel. Indien voldaan is aan de aanvraagcriteria wordt de TLV vastgesteld en vervolgens afgegeven. Voor de meeste leerlingen is deze TLV voor 2 jaar geldig. Voor kleuters is de TLV geldig voor de duur van de kleuterperiode.

In het kader van Passend Onderwijs heeft de school zorgplicht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Dit betekent dat de basisschool waar een kind is aangemeld, de plicht heeft om een passende onderwijsplek te vinden, indien school zelf niet of onvoldoende kan afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van het kind.

Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn van de school. Dit profiel dient als basis om een goede afweging te maken of de school af kan stemmen, anders gezegd of de school voldoende kan aansluiten bij de (school) ondersteuningsbehoefte van uw kind.